Kterak obětovat sebe i všechno své Bohu a za všechny se modlit

Kterak obětovat sebe i všechno své Bohu a za všechny se modlit

Úryvek z díla Čtyři knihy o následování Krista od Tomáše Kempenského.

1.       Pane, všechno je tvé, cokoli je na nebi i na zemi. Toužim se ti dát v dobrouvolnou oběť a navždy zůstat tvůj. Pane, s upřímným srdcem se ti dnes odevzdávám na věčné časy do služby, do poslušenství a v oběť ustavičné chvály. Přijmi mě s touto svatou obětí svého předrahého  těla, kterou ti dnes přináším v přítomnosti neviditelně přisluhujících andělů, aby byla mně i veškerému tvému lidu ke spáse.

2.       Pane, na tvůj smírný oltář kladu všechny své hříchy a poklesky, kterých jsem se před tebou a tvými svatými anděly dopustil od toho dne, kdy jsem byl poprvé schopen hříchu, až po tuto hodinu.

Všechny je spal a znič ohněm své lásky, odstraň všechny skvrny mých hříchů a očisť mé svědomí od veškeré viny. Vrať  mi mou milost, kterou jsem ztratil hříchem;  promiň mi vše a úplně; přijmi mě milostvě s polibkem pokoje.

3.       Co mohu za své hříchy učinit, než je pokorně vyznat, opravdu jich litovat a neustále prosit o tvé smilování? Prosím tě, můj Bože, vyslyš mě milostvě, jak tu před tebou stojím. Všechny mé hříchy se mi zhloubi oškliví, už nikdy se jich nechci dopustit; vždyť jich lituji a budu je oplakávat, pokud budu žít; a jsem připraven činit za ně pokání a podle možnosti dát zadostiučinění.

Odpusť mi, Bože, odpusť mi mé hříchy pro své svaté jméno! Spas mou duši, kterou jsi vykoupil svou předrahou krví! Hle, svěřuji se tvému milosrdenství a odevzdávám se do tvých rukou. Nalož se mnou podle své dobroty, ne podle mé zloby a mého provinění.

4.       Obětuji ti rovněž i všechny své dobré vlastnosti, ačkoli je jich velmi málo a jsou nedokonalé, abys je opravil a posvětil, aby ti byly milé a příjemné.

Stále mě zdokonaluj a veď mne lenivého a neužitečného človíčka k blaženému a chvályhodnému cíli.

5.       Rovněž ti podávám v oběť všechny zbožné tužby nábožných lidí a potřeby svých rodičů, přátel, bratří, sester, všech svých milých a těch, kteří mě nebo jiným prokázali z lásky k tobě nějáké dobrodiní; i ty, kteří mě s prosbou žádali, abych se za ně a jejich příbuzné modlil, ... , ať dosud žijí, nebo již opustili tento svět.

Nechť všichni pocítí pomoc tvé milosti, účinek tvé útěchy, ochranu v nebezpečích a vysvobození z utrpení, a nechť uchráněni všeho zla ti radostně vzdávají upřímné díky.

6.       Obětuji ti rovněž své modlitby a smírné oběti zvláště za ty, kdo mi něčim ublížili, kdo mě zarmoutili, potupili, nebo mi způsobili nějekou škodu či nesnáz. A za všechny ty, které jsem já sám někdy zarmoutil, rozhněval, obtěžoval a pohoršil, ať slovy nebo skutky, vědomě či nevědomky. Abys nám všem odpustil naše hříchy a vzájemné urážky.

Odstraň, Pane, z našich srdcí všechno podezřívání, nevoli, hněv, svárlivost a všechno, co může porušit lásku a zkalit bratrskou svornost. Smiluj se, Pane, smiluj nad těmi, kdo prosí o tvé milosrdenství; dej milost potřebným; a učiň nás takovými, abychom byli hodni tvé milosti a došli věčného života. Amen.

 

Zobrazeno 1661×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio